Årsstämma 2018
Årsstämman i Everysport Media Group AB hålls tisdagen den 15 maj 2018 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor, Gamla Brogata 11, Stockholm.
 

Aktieägare som önskar delta vid årsstämma ska:

 

  • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 8 maj 2018, och
  • Dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 8 maj 2018, under adress Everysport Media Group AB, Box 3619, 103 59 Stockholm med angivande av ”Årsstämma”, eller via e-post till hannes.andersson@esmg.se.

Everysport Media Group