Bolagsstämma

Nedan finns alla tillgängliga dokument kring bolagsstämmor.

Övriga dokument

Nedan finns övriga dokument som berör anställda och styrelse.

Finansiella rapporter

På Aktietorget hittas alla finansiella rapporter från Everysport Media Group.
Insynspersoner
Paul Fischbein – Styrelseordförande
Gustaf Karling – Styrelseledamot
Göran af Klercker – Styrelseledamot
Charlotte Gustavsson – Styrelseledamot
Carl Gyllfors – Styrelseledamot
Michael Hansen – Styrelseledamot
Johan Ejermark – Affärsutvecklare & Styrelseledamot
Hannes Andersson – VD
Alexander Rödström – CFO
Malin Eversäter – Revisor
Gustaf Grauers – Ledningsgrupp
Stefan Berggren – Ledningsgrupp
Stefan Lundström – Ledningsgrupp
Peter Sibner – Ledningsgrupp
Henrik Wallin – Ledningsgrupp
Eric Frånlund – Ledningsgrupp

Information om insynspersoners handel och aktuellt innehav av finansiella instrument i ESMG se denna länk. Informationen omfattar samtliga finansiella instrument som respektive insynsperson kontrollerar direkt och indirekt, exempelvis genom kapitalförsäkring. Informationen uppdateras månadsvis.

Styrelse
Paul Fischbein
Gustaf Karling
Göran af Klercker
Charlotte Gustavsson
Carl Gyllfors
Michael Hansen
Johan Ejermark
Revisor

Revision
Vid årsstämma 2017 utsågs Nexia Revision AB som revisor. Revisionsföretaget har anmält auktoriserade revisorn Malin Eversäter som huvudansvarig för revisionen.

Huvudansvarig revisor:
Malin Eversäter
Auktoriserad revisor
Nexia Revision
Revisor för ESMG sedan 2008

Ägarstruktur
Ägarstruktur, 10 största ägarna
Avser förhållanden per den 31 december 2015

Källa: VPC Analys hos Euroclear Sweden AB.
I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen med flera poster ur VPC:s statistik. Sammanslagningen syftar till att visa en ägares totala aktier över vilken ägaren har kontroll.

* Exkl aktielån om 4 500 aktier lämnat till likviditetsgarant.

Incitamentsprogram

Information om utgivna teckningsoptioner
ESMG har utgivit teckningsoptioner till anställda, ledande befattningshavare och styrelse. Deltagarnas rätt att teckna optionerna har fördelats lika oavsett ställning, ansvar och arbetsprestation. Motiven till optionsprogrammen är att skapa delaktighet och öka ansvaret för anställda vad avser bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättning att generera vinstgivande och värdeskapande tillväxt samt att motivera till fortsatt anställning i ESMG. Det är styrelsens uppfattning att incitamentsprogram i form av teckningsoptioner utgivna till anställda kan komma att upprepas under kommande år.

Teckningsoptioner 2016/2019
Vid årsstämma den 22 decemerb 2015 beslutades om att emittera högst 5 700 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda inom ESMG-koncernen. Optionsprogrammet riktades till samtliga anställda. Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har fördletas lika till samtliga oavsett ställning, ansvar och arbetsprestation i Koncernen.

För det fall inte samtliga deltagare utnyttjat sin rätt att förvärva teckningsoptioner, har övriga deltagare som anmält sitt intresse för förvärv av ytterligare teckningsoptioner erbjudits att förvärva återstående teckningsoptioner jämnt fördelat.


Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie och den kurs 0,54 kr/aktie. För varje teckningsoption har deltagarna i optionsprogrammet betalat en premie motsvarande marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall äga rum under perioden fr.o.m. 2 feb 2018 t.o.m. 2 feb 2019. Löptiden är således cirka 3 år från utgivningstillfället. Villkoren för teckningsoptionerna baserades på vid utgivningstillfället marknadsmässiga villkor innebärande bl.a. att premien för optionerna direkt tillförts bolagets eget kapital. Några kostnader, direkta eller indirekta, av väsentlighet för optionsprogrammet föreligger inte.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med XXX kr fördelat på XXXX aktier, innebärande i sig en utspädning om högst XXX procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

Everysport Media Group