Optionsprogram
Styrelsen beslöt efter bolagsstämmans godkännande 2015-12-22 att tilldela anställda samt styrelseledamöter 5 699 996 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,54 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 2 februari 2018 till och med den 2 februari 2019. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut har, genom extra bolagsstämma 2018-01-16, fattats att anta ett incitamentsprogram till styrelse samt ett incitamentsprogram till verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare och vissa anställda inom Everysport Media Group (publ.). Incitamentsprogrammen innebär en emission av högst 6 754 847 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till kursen 0,57 kr per aktie. Utnyttjande av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 13 januari 2020 till och med den 13 juni 2020.

Everysport Media Group