Revisorer
Malin Evesäter (auktoriserad revisor) omvaldes (på årsstämman 2017) som Everysport Media Groups revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Malin Evesäter är anställd på Nexia Revision.
Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning genom revisionsberättelsen, som de presenterar för årsstämman. Dessutom rapporterar revisorerna resultatet av sin granskning till styrelsens revisionsutskott och till styrelsen en gång per år.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisning, bokföring och styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra och rådgivning eller annat arbete som kan föranledas på grundval av iakttagelser vid granskning eller vid genomförandet av andra sådana uppdrag.

Everysport Media Group